Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů


 1. Správce osobních údajů
 2. Provozovatel portálu www.KiddyBlocks.com ing. Jana Vlachová (dále jen Správce) zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dále jen Nařízení).
 3. Definice pojmů
 4. Subjekt údajů je identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba.
 5. Osobní údaje jsou všechny údaje, na jejichž základě může být Subjekt údajů identifikován.
 6. Správce osobních údajů je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými subjekty určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.
 7. Zpracovatel osobních údajů je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro Správce.
 8. Dozorový úřad je nezávislý organ veřejné moci, který je zřízen členským státem EU. Dotčeným dozorovým úřadem pro ČR je Úřad na ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
 9. Anonymizace osobních údajů – při zpracování osobních údajů dochází k oddělení jedněch údajů o Subjektu údajů od druhých tak, aby nemohlo dojít k jejich propojení
 10. Proces dvojitého ověření - pokud si Subjekt údajů vybere jako formu komunikace email, obdrží v prvním kroku ověřovací email a až po jeho potvrzení bude požadavek zpracován.
 11. Cookies - Cookie je soubor, který se ukládá do internetového prohlížeče nebo pevného disku Subjektu údajů. Tyto soubory následně umožňují Správci propojit jednotlivé aktivity Subjektu údajů a jejich vyhodnocení použít pro vytvoření nabídky odpovídající zájmům Subjektu údajů.
 12. Zpracování osobních údajů
 13. Osobní údaje jsou zpracovávány Správcem pro různé účely a v různém rozsahu.
 14. Navštíví-li subjekt údajů webovou prezentaci, dochází ke shromažďování a případnému zpracování těchto údajů: IP adresa, informace o internetovém prohlížeči, informace o operačním systému, datum a čas přístupu, navštívené stránky, informace o chování Subjektu údajů na webové prezentaci (tyto jsou pro maximální bezpečnost subjektu údajů anonymizované), soubory cookies a jiné technologie.
 15. V případě, že uživatel stránek vyplní uživatelskou registraci, jsou zpracovávány údaje jako uživatelské jméno a email. Tyto údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu subjektu údajů.
 16. Ostatní účely a právní tituly zpracování osobních údajů
 17. Plnění povinností vyplývajících z právních předpisů – pokud Správce zpracovává osobní údaje z tohoto důvodu, nemusí získat pro takové zpracování souhlas Subjektu údajů.
 18. Zpracovávání na základě oprávněného zájmu – z tohoto titulu Správce zpracovává osobní údaje za účelem zkvalitňování svých služeb, ochrany zájmů svých i zájmů Subjektů údajů, za účelem statistických údajů a pro komunikaci se Subjektem údajů.
 19. Na základě souhlasu - Údaje fyzických osob, které nejsou zákazníkem Správce, které udělili souhlas s marketingovým oslovením.
 20. Doba uložení osobních údajů
 21. Osobní údaje jsou ukládány po nezbytně nutnou dobu tak, jak to ukládá Právní řád ČR a osobní údaje, na které se nevztahuje Právní řád ČR, jsou ukládány po celou dobu využívání služeb Správce.
 22. Využívání služeb zpracovatelů
 23. Správce využívá ke své činnosti služeb zpracovatelů. Zpracovatelé zpracovávají osobní údaje výlučně na pokyn Správce a jsou vázáni k dodržování platných předpisů o ochraně osobních údajů. Zpracovatelé mají přístup k osobním údajům pouze v takovém rozsahu a na takové období, které je potřebné k činnosti Správce nebo v rozsahu, ve kterém byl udělen souhlas se zpracováním osobních údajů ze strany Subjektu údajů.
 24. Správce využívá služeb Google Analytics k analýze návštěvnosti stránek. Google Analytics pro zpravování dat využívá souborů cookies. Více informací je možné získat na stránkách https://www.google.com/policies/privacy/.
 25. Správce využívá personalizované reklamy Google Adsense. Pro správné fungování služby Google využívá souborů cookies. Nastavení zobrazované reklamy je možné na stránkách https://adssettings.google.com/authenticated.  Pomocí tohoto nastavení nebo pomocí mechanismu pro odhlášení více souborů cookie iniciativy Network Advertising Initiative na adrese: http://optout.networkadvertising.org můžete také odhlásit cookie partnerské sítě AdSense. Tyto mechanismy pro odhlášení však samy používají soubory cookie a pokud tyto soubory z prohlížeče vymažete, vaše odhlášení nebude zachováno. Chcete-li se ujistit, že je odhlášení pro konkrétní prohlížeč zachováno, můžete zvážit použití doplňků prohlížeče Google, které jsou k dispozici na adrese: https://support.google.com/ads/answer/7395996.
 26. Používané soubory cookies
 27. Správce využívá souborů cookies z následujících důvodů:
 28. autentizace - správce používá cookies, aby vás identifikoval subjekt údajů při návštěvě webu a při procházení webem;
 29. status - správce používá cookies, aby mohl určit, zda je subjekt přihlášen na web;
 30. personalizace - správce používá cookies k ukládání informací o preferencích subjektu a k přizpůsobení webu;
 31. bezpečnost - cookies používá správce jako součást bezpečnostních opatření používaných k ochraně uživatelských účtů, včetně prevence podvodného používání přihlašovacích údajů a obecně k ochraně webových stránek a služeb;
 32. reklama - správce používá cookies, aby mohl zobrazovat relevantní reklamy;
 33. analýza - správce používá cookies, aby mohl analyzovat použití a výkon webových stránek a služeb.
 34. Bezpečnost osobních údajů
 35. Správce má zavedena technická a organizační bezpečnostní opatření, aby mohl v co největší míře chránit osobní údaje Subjektu údajů proti neoprávněnému přístupu k nim.
 36. V některých oblastech Správce používá kódování. V těchto případech jsou osobní údaje přenášeny v kódované formě pomocí protokolu SSL (Security socket layer), aby se zamezilo jejich zneužití třetími stranami.
 37. Proces dvojitého ověření - Pokud si Subjekt údajů vybere jako formu komunikace email, obdrží v prvním kroku ověřovací email a až po jeho potvrzení bude požadavek zpracován. Bezpečnostní prvky k ochraně osobních údajů průběžně přizpůsobujeme aktuálnímu stavu prostředků Správce.
 38. Poučení o právech
 39. Právo na informace - Subjekt údajů má právo kdykoli požadovat informace o způsobu zpracování svých osobních údajů uložených u Správce, o jejich původu, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly předány a o účelu uložení.
 40. Právo odvolat souhlas - Subjekt údajů může kdykoli a bez udání důvodů odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, který udělil Správci. Odvolání souhlasu je možné prostřednictvím emailu support@KiddyBlocks.com nebo prostřednictvím České pošty na adresu Správce. Při obdržení obchodního sdělení může Subjekt údajů souhlas odvolat použitím hypertextového odkazu pro odhlášení.
 41. Právo na opravu - Subjekt údajů může kdykoli opravit osobní údaje, které poskytl Správci ke zpracování.
 42. Právo na výmaz a omezení zpracování - Subjekt údajů má právo na výmaz a omezení zpracování osobních údajů zpracovávaných Správcem. O výmaz osobních údajů může požádat prostřednictvím kontaktních informací Správce. Osobní údaje budou smazány v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do jednoho měsíce od podání žádosti. Pokud by výmaz odporoval Právnímu řádu ČR, bude místo výmazu osobních údajů omezeno jejich zpracování.
 43. Právo na přenositelnost údajů - Subjekt údajů má právo na přenositelnost osobních údajů, které Správci předal ke zpracování. Tyto údaje Správce předá Subjektu údajů nebo jinému Správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. K jinému Správci lze údaje předat pouze v případě, je-li to technicky možné.
 44. Právo podat námitku - Subjekt údajů má právo kdykoli a bez udání důvodu podat námitku proti zpracování osobních údajů.
 45. Právo podat stížnost - Subjekt údajů má právo podat stížnost dozorovému orgánu proti zpracování svých osobních údajů Správcem, pokud se domnívá, že bylo porušeno právo na ochranu osobních údajů.
 46. Kontaktní osoba pro zpracování osobních údajů
 47. Pro uplatnění jednotlivých práv nebo pro jakékoli dotazy je vám k dispozici: ing. Jana Vlachová na adrese support@KiddyBlocks.com.